About the SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Remigratiewet (REM)

OmschrijvingDoel
REM - Aanvraag

Beoordelen aanvraag en toetsen voorwaarden om tot een beslissing (afwijzing / definitieve toekenning) te komen voor het recht op de remigratievoorzieningen (uitvoeren REM).

REM - Bedrijfssturing en control (rechtmatigheid / onderzoek kwaliteit(saspecten))

Bepalen van de juiste (rechtmatigheid) en tijdige (tijdigheid) uitkeringsverstrekking. Secundaire doelen: 1) Tbv de financiële- en interne controle en verantwoording, accountantscontrole en audits voor zover zulks daarvoor noodzakelijk is. 2) De in de verwerking opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages ihkv kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

REM - Beëindiging / intrekking

Het verwerken van gegevens met als doel het beëindigen of intrekken van het REM-recht.

REM - Beslag

Vorderingen van derden verrekenen met REM

REM - Betaling

Het uitwisselen van gegevens voor het uitvoeren van betalingen naar aanleiding van Regeling.

REM - Bevorderen, aanvragen en toekennen AOW-pensioen

Beoordelen van de aanvraag en het toetsen van de voorwaarden om tot een beslissing (afwijzing, definitieve toekenning) te komen voor het recht op de AOW.

REM - Bezwaar / beroep

Bezwaar en beroep REM afhandelen.

REM - Gegevensuitwisseling Gedetineerden en voortvluchtigen - Ministerie van Veiligheid & Justitie

Stopzetten/voortzetten van de betalingen aan voortvluchtigen en gedetineerden.

REM - Gegevensuitwisseling 'in leven zijn, in buitenland wonend' buitenlandse zusterorganisaties

Voorkomen van onrechtmatige betalingen door de SVB, van klanten met een remigratie-uitkering / remigratievoorzieningen, woonachtig in een ander land, het 'in leven zijn' op te vragen bij en te ontvangen van buitenlandse zusterorganisaties (antwoord alleen overledenen).

REM - Gegevensuitwisseling Inhouden / Stopzetten premie Zvw BL

Het uitwisselen van gegevens in het kader van inhouden / stopzetten premie Zvw BL op REM door SVB als inhoudingsplichtige en afdragen aan het CAK. Hierdoor stopt of betalen wij de evt. tegemoetkoming in de ziektekosten.

REM - Gegevensuitwisseling 'Verzekeringsloopbaan buitenlandse zusterorganisatie => SVB)'

Het ontvangen van verzekeringsloopbaan-gegevens van een buitenlandse zusterorganisatie, van personen met Nederlandse nationaliteit, die in het aanleverende land als verzekerd geregistreerd staan.

REM - Gegevensuitwisseling 'Verzekeringsloopbaan SVB => buitenlandse zusterorganisatie)'

Versturen of ontvangen van de verzekeringsloopbaan-gegevens van een buitenlandse zusterorganisatie, van personen met Nederlandse nationaliteit, die in het aanleverende land als verzekerd geregistreerd staan.

REM - Gegevensuitwisselingen 'Uitreizigers'

Voorkomen van onrechtmatige betalingen door de SVB, door van remigranten die als 'uitreiziger' worden bestempeld de betaling te schorsen, het recht te herzien / laten herleven.

REM - Handhaving / Opsporing

Opsporing in verband met de rechtmatige verstrekking van remigratie uitkering

REM - Handhaving / Toezicht

Toezicht en handhaving op de rechtmatige verstrekking van remigratie uitkering

REM - Informatieverzoeken

(Nadere) informatie inwinnen en mededelen bij klant of derden om het recht op een remigratie-uitkering vast te stellen / te herzien of om de wijziging in de persoonsgegevens te kunnen verwerken / up to daten.

REM - Interne gegevensuitwisseling Kantoor Verzekeringen. Opvoeren (Vrijwillige) verzekering AOW / Anw

Ontvangen en verwerken van de (beslissing op de) vrijwillige verzekering voor de AOW of Anw

REM - Interne gegevensuitwisseling Kantoor Verzekeringen. Opvoeren Schuldige nalatigheid

Ontvangen en verwerken van de beslissing op de Schuldige Nalatigheid

REM - Terug- en invorderen

Het terug- en invorderen van teveel betaalde REM.

REM - Toekennen pensioenoverzicht

Het vaststellen en het beslissen of herzien van verzekeringsloopbaan-gegevens van de de remigrant t.a.v. correct uitvoeren REM.

REM - Wijzigingen en herziening van het recht

Hoogte/recht herzien REM n.a.v. wijzigingen.