Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

BBZ

Arbeidsongeschikt in België

Werkt u in België en wordt u ziek? Dan betaalt uw werkgever de eerste maand uw loon door. Na deze maand krijgt u het verdere eerste jaar van uw ziekte een uitkering via het Belgisch ziekenfonds. Is uw ziekte veroorzaakt door een arbeidsongeval of beroepsziekte? U krijgt geen uitkering van uw ziekenfonds, maar van de arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever of van het Fonds voor de beroepsziekten.

U woont in Nederland, werkt in België en wordt ziek. Wat moet u doen?

U meldt zich ziek bij uw werkgever en het UWV (tel. 0900 9294). Het UWV maakt voor u een afspraak bij de verzekeringsarts in Nederland. UWV stuurt een ziekmelding en medisch rapport naar uw Belgisch ziekenfonds. U moet nog wel een geneeskundig getuigschrift sturen naar uw werkgever. Hiervoor gebruikt u het ziekmeldingsformulier van UWV.

Uw werkgever kan u ook oproepen voor medische controle bij een arts in België. Na een half jaar ziekte mag uw werkgever u ontslaan.

Hoe hoog is de uitkering

De uitkering bedraagt maximaal 60% van het loon met een maximum van € 78,96 per dag. Afhankelijk van het aantal werkdagen in een maand zal de uitkering per maand variëren. In 2014 heeft februari bijvoorbeeld 24 uitkeringsdagen en heeft maart 26 uitkeringsdagen. De uitkering kan dus nooit hoger zijn dan 26 x € 78,96 = € 2.052,96.

Langer dan 1 jaar ziek

Als u na 1 jaar nog ziek bent en tenminste 66% arbeidsongeschikt, kunt u een invaliditeitsuitkering krijgen. Zolang u arbeidsongeschikt bent, houdt u deze uitkering. De uitkering stopt op het moment dat u 65 jaar wordt.

Hoogte van de invaliditeitsuitkering

SituatiePercentage van het loonMaximum daguitkering
Werknemer die een gezin onderhoudt65%€ 85,54
Alleenstaande werknemer55%€ 72,38
Werknemer met partner die inkomsten heeft.40%€ 52,64

 

Wat als u vroeger in Nederland werkte?

Bij arbeidsongeschiktheid krijgt u een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering uit België en uit Nederland. U krijgt uit elk land een uitkering evenredig aan de periode dat u in dat land sociaal verzekerd bent geweest.

Zoeken