BBZ

Arbeidsongeschikt in België

Werkt u in België en wordt u ziek? Dan betaalt uw werkgever de eerste maand uw loon door. Na deze maand krijgt u het verdere eerste jaar van uw ziekte een uitkering via het Belgisch ziekenfonds. Is uw ziekte veroorzaakt door een arbeidsongeval of beroepsziekte? U krijgt geen uitkering van uw ziekenfonds, maar van de arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever of van het Fonds voor de beroepsziekten.

Ziekmelden

U meldt zich ziek bij uw werkgever en het UWV (088-898 20 01). Het UWV maakt voor u een afspraak bij de verzekeringsarts in Nederland. UWV stuurt een ziekmelding en medisch rapport naar uw Belgisch ziekenfonds. U moet nog wel een geneeskundig getuigschrift sturen naar uw werkgever. Hiervoor gebruikt u het ziekmeldingsformulier van UWV. Uw werkgever kan u ook oproepen voor medische controle bij een arts in België.

Hoe hoog is de uitkering

De uitkering bedraagt maximaal 60% van uw loon. Uw uitkering is nooit hoger dan € 79,95 per dag. Afhankelijk van het aantal werkdagen in een maand zal de uitkering per maand variëren. In 2016 heeft februari bijvoorbeeld 25 uitkeringsdagen en heeft maart 27 uitkeringsdagen. De uitkering kan dus nooit hoger zijn dan 27 x € 79,95 = € 2.158,65.

Langer dan 1 jaar ziek

Als u na 1 jaar nog ziek bent en tenminste 66% arbeidsongeschikt, kunt u een invaliditeitsuitkering van uw ziekenfonds krijgen. Zolang u arbeidsongeschikt bent, houdt u deze uitkering. De uitkering stopt op het moment dat u 65 jaar wordt.

Let op. U krijgt alleen een invaliditeitsuitkering als u in de periode van 6 maanden vóór de eerste ziektedag ten minste 120 arbeidsdagen in België kunt bewijzen. Als u deeltijds werkt, moet u in de periode van 6 maanden ten minste 400 arbeidsuren in België bewijzen. Voor deeltijdse werknemers kan de periode van 6 maanden worden verlengd tot maximaal 18 maanden. Krijgt u geen invaliditeitsuitkering? Dan kunt u soms een werkloosheidsuitkering krijgen. Neem voor meer informatie hierover, contact op met Bureau voor Belgische Zaken.

Hoogte van de invaliditeitsuitkering

SituatiePercentage van het loonMaximum daguitkering
Werknemer die een gezin onderhoudt65%€ 86,61
Alleenstaande werknemer55%€ 73,29
Werknemer met partner die inkomsten heeft.40%€ 53,30

 

Wat als u vroeger in Nederland werkte?

Bij arbeidsongeschiktheid krijgt u een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering uit België en uit Nederland. U krijgt uit elk land een uitkering evenredig aan de periode dat u in dat land sociaal verzekerd bent geweest.